Founder Director

ANIL PANDEY

BALKRISHNA ACHARYA

DIKPAL KC

GOPAL ACHARYA

PASHUPATI KANDEL

RAJESH THAPA

RAM SHRESTHA

SANJIV BHATTA

SHANKAR KC

SUNITA GURUNG

SUNITA MANANDHAR

SURYA SHARMA

YAGYA LAL SHRESTHA